adelgazar

martes, 26 de octubre de 2010

PROA

Sabeu que és el projecte PROA (Programa de Refuerzo Orientación y Apoyo) ?


Descripció:

És una acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat que viu en un entorn sociocultural desafavorit unes condicions que l’ajudin al seguiment del currículum escolar, a adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal.

L'alumnat d'educació primària i d'educació secundària que està en situació sociocultural desafavorida i que no disposa d’ajut en l’entorn familiar.

El desenvolupament de l’actuació comporta l’atenció a l’alumnat fora de l’horari lectiu. El nombre d’hores d’atenció estarà en funció de les necessitats individuals de l’alumnat i també de les necessitats del centre. Durant aquest període, el centre ha d’afavorir l’aprofitament de tots els recursos i els espais disponibles per aconseguir els millors resultats (ús de la biblioteca, aules TIC, altres espais comuns…). A l’hora d’organitzar els horaris de l’activitat cal preveure les hores de coordinació del monitoratge amb el professorat, i les de seguiment (coordinació LIC, Serveis Educatius...)
L'aportació econòmica provè del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que envia l'ajuda directament als centres seleccionats en funció de les seves necessitats.

 
- Objectius:
  • Potenciar la igualtat d’oportunitats de tot l'alumnat.
  • Evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.
  • Afavorir l’èxit escolar de tot l'alumnat.
  • Promoure l'ús social de la llengua catalana i potenciar-lo com element d'interacció i de cohesió social..
- Funcions del monitor:
 
Facilitar la integració entre l’alumnat del grup per afavorir les estratègies de col·laboració i l’ajut mutu en la resolució de les tasques escolars.

Ajudar l’alumnat a desenvolupar actituds positives envers l’aprenentatge i a descobrir el gust per aprendre i per la feina ben feta.

Afavorir la integració de l’alumnat nouvingut en l’àmbit escolar amb propostes educatives obertes (activitats lúdiques, joc cooperatiu...).
Afavorir l’ús de recursos que té el centre educatiu (biblioteca escolar, equipaments informàtics...) a l’hora de fer els deures escolars i incentivar el gust per la lectura i per adquirir coneixements.

Afavorir la integració de l’alumnat nouvingut en l’àmbit escolar amb propostes educatives obertes (activitats lúdiques, joc cooperatiu...).

Facilitar l’accés de l’alumnat als recursos que ofereix l’entorn immediat (biblioteca del barri, ludoteques, instal·lacions culturals, centres de lleure, etc).

Facilitar l’accés de l’alumnat als recursos que ofereix l’entorn immediat (biblioteca del barri, ludoteques, instal·lacions culturals, centres de lleure, etc).

- Avaluació de l'activitat
 
El Departament d’Educació proporcionarà els instruments adients per facilitar l’avaluació de les activitats de suport a la tasca escolar; tant pel que fa a la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat, com al seu procés d’integració en la vida del centre, com a la millora del procés d’apropament a l’entorn i a la valoració i participació de les famílies.

Aquesta avaluació s’haurà de lliurar a l’assessor/a LIC en finalitzar l’activitat. A la memòria del PEE s’incorporarà una valoració global d’aquestes activitats i, si s’escau, les corresponents propostes de millora per al proper curs.
 


classe d'educació primària
  
 
 
 
 


dinàmica de grup
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació:
 
http://www.educacion.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-proa.html


- Opinió personal:

Aquest és un reforç molt positiu per aquells nens a l'etapa primària, que els hi costa realitzar les tasques manades a casa, que la seva família no els poden ajudar, per falta de temps o recursos.
Els monitors fan una tasca més centralitzada en ells, ja que els grups són més reduïts, i la seva figura no és la de mestre, és a dir, els nens no han de veure al monitor com un mestre més, sinó que, han de tenir confiança, parlar amb ell, tenir una interacció, i preguntar-li tot allò que no entengui o li costi més de realitzar.
El monitor ha de saber possar-se en la seva situació és a dir tenir empatia, i depenent com abança el grup, realitzar allò que més els agrada per aprender, com fer dinàmiques de grup, ja que aquest projecte no és nomès una eina per ajudar als nens a nivell currícular, sinó que també els ajuda a relacionar-se, participar, i aprenent gaudint. 

1 comentario:

  1. Esta iniciativa es buena salida para niños con problemas sociales, de esta forma se fomenta la integración, al mismo tiempo que aprenden.
    Este tipo de actividades,favorecen sobretodo a niños que por el motivo que sea no se les puede ayudar en casa y es una muy buena iniciativa.

    ResponderEliminar